Yang Yu

Sales Manager

Lufthansa Technik Shenzhen| Shenzhen, China