Yang Hu

Senior Sales Manager

Lufthansa Technik Shenzhen | Shenzhen, China