Takahiko Sagawa

Senior Sales Manager Japan

Lufthansa Technik AG | Tokyo, Japan