Your personal contact

Jing Ni, Product Sales-Component

Jing Ni

Product Sales-Component

Lufthansa Technik Shenzhen

Shenzhen, China