Your personal contact

Yang Hu, Senior Sales Manager

Yang Hu

Senior Sales Manager

Lufthansa Technik Shenzhen

Shenzhen, China